Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de iSMART-app (de "App") en de functies van de in uw voertuig ingebouwde ontvanger (de "Ontvanger") die communiceren met of worden bestuurd door de App (samen de "Diensten"), geleverd door SAIC Motor Europe BV, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Oval Tower, 15e verdieping, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederland ("SAIC"). Door akkoord te gaan met deze EULA gaat u akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

 1. DIENST: SAIC biedt de Diensten aan om specifieke functies van uw SAIC-voertuig mogelijk te maken, zoals besturing op afstand van voertuigfuncties, verbeterde navigatiediensten, stembesturing van uw audiovisuele en navigatiesysteem en toegang tot diensten van derden (de "Diensten van derden"). Om gebruik te maken van de Diensten, inclusief de Diensten van derden, dient de App verbinding te maken met de Ontvanger.

 2. VERTEGENWOORDIGING: Indien u handelt namens uw werkgever of een (andere) derde partij (de "Vertegenwoordigde Partij"), wordt deze EULA gesloten tussen de betreffende Vertegenwoordigde Partij en SAIC. Bovendien gaat u ermee akkoord dat de Vertegenwoordigde Partij ervoor verantwoordelijk is dat u deze EULA naleeft en dat SAIC de naleving van deze EULA ook rechtstreeks tegen u kan afdwingen.

 3. LICENTIEVERLENING: De Diensten worden herroepbaar, niet-overdraagbaar, niet-exclusief en kosteloos aan u aangeboden. U mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijk gebruik en/of gebruik door de Vertegenwoordigde Partij (indien van toepassing), in het bijzonder om de App op uw eindapparaat te installeren en de App uitsluitend te gebruiken in combinatie met de Ontvanger. Indien software wordt geleverd als onderdeel van de Diensten, bent u alleen gerechtigd om de binaire vorm van dergelijke software te gebruiken en hebt u geen recht op de broncode. Indien upgrades, updates of aanvullingen op de Diensten worden verkregen of aan u ter beschikking worden gesteld, is het gebruik van dergelijke upgrades, updates of aanvullingen onderworpen aan deze EULA, tenzij andere voorwaarden gelden voor deze upgrades, updates of aanvullingen. In dit geval zullen deze voorwaarden van toepassing zijn. Alle andere rechten die niet specifiek onder deze paragraaf worden verleend, zijn voorbehouden aan SAIC.

 4. VEILIGHEID: De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie en het verlenen van diensten met betrekking tot uw voertuig en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als een veiligheidshulpmiddel. Deze kunnen u niet waarschuwen voor alle gevaren en risico's met betrekking tot het gebruik van voertuigen. Daarom blijft het uw plicht om zorgvuldig en veilig met het voertuig om te gaan (met alle zorg en aandacht voor uw voertuig). Het is uw verantwoordelijkheid om de Diensten niet te gebruiken op een manier die u ervan zou weerhouden om veilig te rijden.

 5. UPDATES EN WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN EN DEZE VOORWAARDEN: SAIC behoudt zich het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de Diensten stop te zetten, te updaten, te wijzigen, te upgraden en aan te vullen. SAIC behoudt zich het recht voor om deze EULA te wijzigen, op voorwaarde dat de wijzigingen voor u redelijk zijn. SAIC zal u tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving per e-mail en/of kennisgeving via de Dienst. Indien u niet binnen een maand na de kennisgeving schriftelijk (bijv. per e-mail) bezwaar maakt tegen de wijzigingen en gebruik blijft maken van de Dienst, gaat u daarmee akkoord met de wijzigingen. SAIC zal u in de kennisgeving specifiek op de hoogte brengen dat dit het gevolg is als u geen bezwaar maakt.

 6. BEPERKINGEN: Het is verboden de Diensten te verhuren, uit te lenen, in het openbaar te presenteren, uit te voeren of uit te zenden of op enige andere wijze te verspreiden. U mag de Diensten of enig deel daarvan niet kopiëren of wijzigen of de Diensten reverse-engineeren, decompileren of demonteren, tenzij dat noodzakelijk is om de App op uw eindapparaat te installeren en om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit met een onafhankelijk gecreëerd computerprogramma tot stand te brengen. U zult bovendien niemand toestaan om dit te doen. U mag de Diensten niet gebruiken in verband met illegale, frauduleuze, oneerlijke, onethische activiteiten of gedragingen en/of de Diensten gebruiken om kwaadaardige code op te slaan of te verzenden, de integriteit of prestaties van de Diensten te verstoren of ongeoorloofde toegang proberen te krijgen tot de Diensten en/of systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn. U mag uw inloggegevens niet met anderen delen, met uitzondering van uw vertegenwoordigers die de Diensten namens u als Vertegenwoordigde Partij gebruiken.

 7. EIGENDOM: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten zijn eigendom van SAIC en/of zijn leveranciers.

 8. BEPERKTE GARANTIE: U erkent dat de Diensten niet zijn ontwikkeld voor uw individuele eisen en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de Diensten aan uw eisen voldoen. SAIC levert de Diensten als "koop op eigen bate en schade" en kan daarom niet garanderen dat de Diensten ononderbroken of foutloos werken. U dient er in het bijzonder rekening mee te houden dat zich bij het gebruik van software en systemen rekenfouten kunnen voordoen, die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van plaatselijke milieuomstandigheden en/of onvolledige gegevens. SAIC garandeert niet dat de Diensten compatibel zijn met enig ander systeem, apparaat of product (bijv. software of hardware).

 9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: De volledige aansprakelijkheid van SAIC zal te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag van $ 110.000 per gebeurtenis. Indien deze beperking niet wordt gehandhaafd, wordt de totale aansprakelijkheid van SAIC beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraars daadwerkelijk uitbetalen voor de veroorzaakte schade. Indien deze beperking niet wordt gehandhaafd, is SAIC aansprakelijk voor schade ingevolge de wettelijke bepalingen. In geval van verwijtbare niet-nakoming van verplichtingen of plicht – ongeacht de rechtsgrond – maakt SAIC zich in dat geval schuldig aan opzet en bewuste roekeloosheid. In alle andere gevallen, en behoudens een minder strikte aansprakelijkheidsnorm krachtens wettelijke bepalingen, is SAIC daarmee alleen aansprakelijk: (i) voor schade als gevolg van dodelijke ongevallen, letsel of gezondheidsschade, en (ii) voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarop u regelmatig beroep doet en mag doen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, gebruikelijke schade. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van inbreuken door personen voor wiens schuld SAIC aansprakelijk is ingevolge de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien garanties zijn aanvaard. De aansprakelijkheid voor producten blijft ongewijzigd. De aansprakelijkheid voor gebreken die bij het afsluiten van de EULA reeds bestaat, is niet van toepassing. Indien u, of de Vertegenwoordigde Partij, geen consument bent/is, verjaren alle vorderingen na één jaar.

 10. VOORWAARDEN VOOR DE APP STORE: Als u toegang verkrijgt tot de App of deze download via een app store van derden, kan de beheerder van deze app store aanvullende voorwaarden hanteren waarmee u akkoord gaat. Niets in deze EULA mag worden geïnterpreteerd als beperking van dergelijke aanvullende voorwaarden, in het bijzonder de voorwaarden en bepalingen van Apple Media Services en de servicevoorwaarden van Google Play. Ingevolge sectie 10 van de Instructies van Apple voor de minimumvoorwaarden van de EULA voor ontwikkelaars hebben Apple en de dochterondernemingen van Apple het recht – maar niet de plicht – om als externe begunstigde bepalingen van deze EULA tegen u af te dwingen door middel van een contract voor derde partijen.

 11. DIENSTEN VAN DERDEN: SAIC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Diensten van derden, in het bijzonder voor eventuele links in Diensten van derden, of eventuele wijzigingen of updates van Diensten van derden die via de Diensten of anderszins worden geleverd. SAIC biedt u deze links en toegang tot Diensten van derden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aan, en de opname van een link of toegang impliceert geen goedkeuring door SAIC of derden van de Diensten van derden. Ieder gebruik door u van dergelijke Diensten van derden en de manier waarop u dergelijke Diensten van derden gebruikt, is uw verantwoordelijkheid en is op uw risico. U garandeert dat u dergelijke Diensten van Derden zult gebruiken ingevolge de voorwaarden en bepalingen van deze derde partijen, voor zover van toepassing.

 12. TERMIJN: Deze EULA is aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt deze EULA beëindigen door uw gebruikersaccount te verwijderen. SAIC behoudt zich het recht voor om de Dienst stop te zetten of deze EULA te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. Onverminderd eventuele andere rechten, kan SAIC deze EULA onmiddellijk beëindigen indien u zich niet aan een van de voorwaarden houdt. Elk recht om de EULA om een reden te beëindigen, blijft onverminderd van kracht. De bepalingen van deze EULA, die door hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, blijven van kracht na beëindiging van deze EULA.

 13. VERKOOP VAN HET VOERTUIG: Indien u het voertuig verkoopt, bent u verplicht de Ontvanger te resetten en alle daarin opgeslagen gegevens te wissen voordat u het voertuig aan de nieuwe eigenaar overdraagt.

 14. GEEN OVEREENKOMST TEN LASTE OF TEN GUNSTE VAN DERDEN: Deze EULA wordt gesloten tussen u en SAIC en creëert geen verplichtingen voor of rechten van derden, in het bijzonder met betrekking tot garantie, aansprakelijkheid, onderhoud en dienstverlening.

 15. VERKLARING VAN DE AFWEZIGHEID VAN UITVOERBEPERKINGEN: U garandeert en verklaart dat u geen inwoner bent van of gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een embargo door de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een "land dat terroristen ondersteunt" (terrorist supporting country) en dat u niet voorkomt op een door de Amerikaanse regering opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

 16. SCHEIDBAARHEID: Indien een deel van deze EULA ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de rest van de EULA onverminderd van kracht.

 17. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANK: Het Nederlands recht is van toepassing (met uitsluiting van het internationaal handelsrecht van de VN). Indien u deze EULA afsluit voor doeleinden die overwegend buiten uw handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (als consument), mag deze rechtskeuze er echter niet toe leiden dat u de bescherming wordt ontnomen die u wordt geboden door het dwingend recht van het land waar u gewoonlijk verblijft. Indien u geen consument bent, berust de exclusieve bevoegdheid voor het beslechten van alle geschillen tussen u en SAIC die met betrekking tot of krachtens de EULA tussen u en SAIC ontstaan, in eerste instantie bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Nederland.

Versie: 10.2021