Privacyverklaring - website

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Met deze Privacyverklaring willen we u informeren over welke persoonsgegevens wij in het kader van onze website over u verzamelen, waarom we deze gegevens gebruiken en eventueel doorgeven, hoe lang we de gegevens bewaren, welke rechten u als eigenaar van uw persoonsgegevens hebt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wanneer we in deze tekst de term 'gegevens' gebruiken, verwijzen we daarmee naar uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Lees zorgvuldig de volgende informatie over hoe wij uw gegevens verwerken.


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

Verantwoordelijk voor de hier beschreven gegevensverwerking zijn gezamenlijk:

SAIC Motor Europe B.V., Oval Tower, 15e verdieping, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederland

en

Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux, Pierstraat 229, 2550 Kontich, België

(hierna 'MG Motor' of 'wij/onze' genoemd).

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging 'ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming' of per e-mail op dpo@mgmotor.eu.


WAAR HALEN WE UW GEGEVENS VANDAAN EN WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Bij puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. In dit geval verzamelen we de volgende toegangsgegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. Deze toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de inhoud van het verzoek (d.w.z. de naam van de specifieke website die wordt bezocht), het type verzoek, de route, de HTTP-versie, de grootte, de responscode, de hele URL, de gebruikersagent van de browser.

Als u gebruikmaakt van de diensten die wij aanbieden, verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld een proefrit boekt, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals de dealer en het model van uw keuze.

Als u via onze website een offerte aanvraagt, informeren wij u apart over de verwerking van uw persoonsgegevens in de loop van het verdere offerteproces.

Als u rechtstreeks via onze website wilt solliciteren naar een functie in ons bedrijf, zullen wij u aan het begin van het sollicitatieproces apart informeren over de desbetreffende gegevensverwerking.

Verder ontvangen wij uw persoonsgegevens als u via een contactformulier of via e-mail contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn hier bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, alsook eventuele persoonsgegevens in uw bericht.

We gebruiken sociale netwerken zoals Facebook of Instagram om contact met u te houden en kunnen via deze kanalen uw gegevens ontvangen. We werken ook samen met partners, waaronder online marktplaatsen voor nieuwe en tweedehandse auto's en leaseportalen. Als we met deze partners enquêtes of wedstrijden organiseren, proefritten promoten, leaseauto's aanbieden of andere promoties uitvoeren, ontvangen we uw gegevens ook via deze kanalen. De doorgestuurde gegevens zijn uw naam, uw adres of bepaalde onderdelen daarvan, zoals de postcode, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en, indien van toepassing, specifieke actie-informatie zoals de antwoorden op een enquête.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, worden de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief, tenzij u instemt met verder gebruik. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief. De details over het versturen van nieuwsbrieven vindt u hieronder.


MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de respectieve nationale wetten inzake gegevensbescherming voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, Art. 6 lid 1 lit b AVG en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, Art. 6 lid 1 lit c AVG:

 • Wanneer u een auto configureert, een niet-bindende offerte aanvraagt, deelneemt aan onze marketingcampagnes, een proefrit reserveert, informatie over leasing aanvraagt of in het algemeen contact met ons opneemt (via een contactformulier of per e-mail), worden uw gegevens verwerkt voor de afhandeling van de betreffende aanvraag en de verwerking daarvan door ons en onze lokale dealers.
 • Wanneer u als toekomstige partner contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens om na te gaan of er een samenwerkingsovereenkomst met u kan worden gesloten.
 • Op verzoek van onze partners verstrekken wij hen brochures, marketinginformatie of advertenties. De verwerking van de betreffende persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de verzending van de brochures, marketinginformatie en advertenties aan onze partners.
 • Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten en eventuele daaruit voortvloeiende controle- en rapporteringsverplichtingen.

Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG):

Wij verwerken uw gegevens om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen, voor zover dit noodzakelijk is. In het bijzonder streven wij de volgende gerechtvaardigde belangen na:

 • de correcte werking van de website verzekeren;
 • de kwaliteit van onze producten en diensten verbeteren, klantgegevens beheren, procedures voor behoeftenanalyse en direct contact met klanten testen en optimaliseren, en maatregelen voor klantenbinding en verbetering van de dienstverlening nemen;
 • reclame (inclusief wedstrijden) of tevredenheids- en opinieonderzoeken bij klanten uitvoeren, mits u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel;
 • juridische claims doen gelden en verdediging bij juridische geschillen;
 • zorgen voor IT-beveiliging, in het bijzonder de beveiliging van de website (zie gegevens hierboven vermeld onder 'Waar halen we uw gegevens vandaan en welke gegevens gebruiken we?’).

In het kader van een door u gegeven toestemming (Art. 6 lid 1 lit a AVG):

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens (bv. in het kader van contactformulieren, deelname aan onze marketingcampagnes en het gebruik van bepaalde cookies) informeren we u afzonderlijk en vragen we u expliciet toestemming te geven voor deze verwerking, bv. voor reclame- of analysedoeleinden of in het kader van onze nieuwsbriefregistratie. Houd er rekening mee dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken voor toekomstige verwerkingen. De intrekking kan bijvoorbeeld naar de bovenstaande contactgegevens worden gestuurd.


WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS (ONTVANGER)?

Binnen MG Motor zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor afdelingen die ze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerkers waarop wij een beroep doen, kunnen eveneens gegevens ontvangen voor deze doeleinden. Dit zijn bedrijven in de categorieën klantenservice, IT-diensten, telecommunicatie, consulting, verkoop en marketing.

Als bedrijvengroep verwerken we uw persoonsgegevens gezamenlijk via onze Europese groepsholding SAIC Motor Europe B.V., die onder andere marketingondersteuning biedt in de afzonderlijke EU-landen, en via ons lokale bedrijf Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux. Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn SAIC Motor Europe B.V. en Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van Art. 26 AVG. In overeenstemming met Art. 26 van de AVG zijn we een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aangegaan. De belangrijkste inhoud van deze overeenkomst is dat onze lokale entiteit Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux vanwege haar nabijheid bij u, voor u het eerste aanspreekpunt is wanneer u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden overeenkomstig Art. 15 e.v. van de AVG. Toch kunt u contact opnemen met zowel SAIC Motor Europe B.V. als Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens beroepen wij ons op onze gerechtvaardigde belangen in het gebruik van een efficiënt distributiesysteem, Art. 6 lid1 lit f AVG.

Buiten MG Motor delen we uw persoonsgegevens alleen met derden die geen verwerkers zijn als een van de rechtsgrondslagen vermeld onder 'Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?’ van toepassing is of als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht. In deze context delen wij uw gegevens met de volgende ontvangers:

 • distributeurs/dealers voor de distributie van onze voertuigen;
 • Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland bzw. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten in het kader van de dienst Google Maps (zie hieronder);
 • indien van toepassing, accountants en advocaten;
 • andere overheidsinstanties, als MG Motor daartoe wettelijk verplicht is.


WORDEN GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN EEN DERDE LAND OF AAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?

MG Motor verwerkt uw gegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Buiten de EER verwerken we uw gegevens in de VS (vanwege onze partners zoals Google, zie hieronder).

Opmerking: De bescherming van persoonsgegevens in de VS komt niet overeen met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming. In het bijzonder zijn er geen of slechts beperkt afdwingbare rechten die de bescherming van uw gegevens tegen toegang door overheidsinstanties waarborgen. Er bestaat dus een risico dat deze overheidsinstanties toegang hebben tot de persoonsgegevens zonder dat de gegevensverstrekker of -ontvanger dit effectief kan voorkomen.

Een overdracht buiten de EER is gebaseerd op een evaluatie van de gevolgen van deze gegevensoverdracht en op standaard contractbepalingen die een contractueel kader vormen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt een versie van de respectieve modelcontractbepalingen opvragen op dpo@mgmotor.eu.


HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Voor zover MG Motor uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart MG Motor uw persoonsgegevens slechts zo lang als de bovengenoemde doeleinden vereisen of totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door MG Motor (voor zover MG Motor een gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van uw persoonsgegevens) of totdat u uw toestemming intrekt (voor zover u MG Motor toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken). Indien MG Motor echter wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren, dan zal MG Motor uw persoonsgegevens verwerken tot het verstrijken van de betreffende bewaartermijn.

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) wordt informatie uit logbestanden maximaal 2 weken bewaard en daarna gewist (zie hierboven 'Waar halen we uw gegevens vandaan en welke gegevens gebruiken we?’). Gegevens die langer moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden, worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

De voor de genoemde doeleinden verzamelde gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig. In het bijzonder verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele relatie.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse registratie- en opslagverplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Conform deze wettelijke voorschriften zijn wij verplicht uw gegevens tijdelijk verder te bewaren op basis van Art. 6 lid 1 lit c AVG. In overeenstemming met de bewaartermijnen voorzien in deze regelgeving bewaren wij uw gegevens tot na het einde van de contractuele relatie.

Daarnaast kan het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen verdere opslag vereisen. Verdere opslag voor een beperkte periode is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit f AVG, om onze legitieme belangen te waarborgen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


WELKE RECHTEN HEBT U ALS BETROKKENE?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens en onze verwerking van uw gegevens:

 • In overeenstemming met Art. 15 AVG hebt u het recht op toegang om na te gaan of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dat het geval is, hebt ook het recht op toegang tot de persoonsgegevens;
 • Recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen in overeenstemming met Art. 16 AVG;
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens volgens Art. 17 AVG, d.w.z. u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen voor zover de wet dat toestaat;
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 18 AVG, d.w.z. dat u mogelijk het recht hebt om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken als er bijvoorbeeld geen legitiem zakelijk doel meer is voor die verwerking en als de wettelijke bewaarplichten geen verdere opslag vereisen;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 AVG, d.w.z. dat u mogelijk het recht hebt om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens (zie 'Wie is verantwoordelijk?' hierboven).

Als u van mening bent dat MG Motor uw persoonsgegevens niet verwerkt in overeenstemming met de hierin beschreven criteria of met de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de EER-lidstaat waarin u woont of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land of de staat waarin MG Motor zijn hoofdkantoor heeft.


INFORMATIE OVER UW RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS Art. 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en art. 6 lid 1 lit f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging).

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Stuur uw bezwaar naar dpo@mgmotor.eu of naar onze bovenstaande contactgegevens.


BEN IK VERPLICHT OM MIJN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Om onze website te kunnen gebruiken moet u de persoonsgegevens verstrekken die om technische of IT-beveiligingsredenen nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. Als u de bovengenoemde gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wanneer u onze aanbiedingen op de website gebruikt of contact met ons opneemt via een formulier of e-mail, hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de verwerking van het contract of de behandeling van uw aanvraag. Anders kunnen we het contract of uw aanvraag niet verwerken.


IN WELKE MATE IS ER GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING INCLUSIEF PROFILERING IN INDIVIDUELE GEVALLEN?

We gebruiken geen methoden voor automatische besluitvorming, inclusief profilering.


GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden, meestal bestaande uit letters en cijfers, die bij het bezoeken van bepaalde websites op de computer van de gebruiker worden geplaatst.

Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website, terwijl andere cookies ons helpen onze website te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe u de website gebruikt.

Standaard gebruiken we alleen noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies maken de kernfuncties van onze website mogelijk. Zonder deze cookies kan de website niet correct worden weergegeven of werken afzonderlijke onderdelen mogelijk niet goed. Noodzakelijke cookies kunnen alleen worden voorkomen door uw browser juist in te stellen.

Cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website (‘niet-essentiële cookies’) gebruiken we enkel als u daar toestemming voor hebt gegeven via onze cookiebanner (zie paragraaf 'Consent Management' hieronder). U kunt te allen tijde de cookie-informatie in ons Cookiebeleid raadplegen en uw toestemming intrekken of wijzigingen aanbrengen.

U kunt bezwaar maken tegen de opslag van cookies op uw apparaat in de toekomst. U kunt wijzigingen aanbrengen in de cookies die u eerder hebt ingeschakeld, door te klikken op de betreffende link onderaan ons Cookiebeleid.

Als alternatief kunt u de opslag van cookies individueel verbieden via de instellingen van uw browser (hoe u de cookieverwerking instelt, vindt u in de hulppagina van de browser). In de meest gangbare browsers vindt u de informatie over cookiebeheer op de volgende adressen:


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN EXTERNE ONLINE DIENSTEN


Consent Management

Om u in staat te stellen uw toestemmingen gemakkelijk te beheren, wordt er een consentbanner weergegeven wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Voor het toestemmingsbeheer maken we gebruik van de toestemmingsbeheerservice van Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Duitsland ("Papoo"). U kunt zich informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van persoonsgegevens op onze website en uw toestemming geven voor diensten waarvoor toestemming is vereist. Voor de administratie van toestemmingen en voor het documenteren van de gegevensbeschermingsconforme verkrijging van toestemmingen, verwerkt Papoo namens ons de volgende gegevens: opt-in en opt-out gegevens, referrer URL, user agent, gebruikersinstellingen, een toestemmings-ID, evenals het tijdstip van toestemming en het toestemmings-type. Deze gegevens zijn nodig om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. Om ervoor te zorgen dat uw individuele instellingen worden opgeslagen voor volgende bezoeken aan onze website en dat de banner niet telkens opnieuw aan u wordt getoond, slaat Papoo deze informatie op in de webopslag van uw browser.

De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden 1 jaar bewaard.

Als u ons toestemming hebt gegeven om cookies en soortgelijke technologieën te plaatsen en uw gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming ten allen tijde intrekken in de instellingen voor toestemming met werking voor de toekomst.

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. c GDPR, aangezien het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van persoonsgegevens wettelijk verplicht is, en in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. f) GDPR op basis van ons legitieme belang bij het beheer van toestemming.

Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van Papoo op https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.


eKonsilio (live chat-systeem)

We gebruiken het live chatsysteem van eKonsilio, SARL, 8 Boulevard René Cassin, 72100 Le Mans, Frankrijk (""eKonsilio"") op onze website om onze websitebezoekers een contactmogelijkheid via onze website te bieden.

Als u onze chatfunctie gebruikt voor algemene vragen, bijvoorbeeld vragen over onze website of websitegebruik, worden alleen technische gebruiksgegevens zoals IP-adres, besturingssysteem, webbrowser en bezochte pagina's verzameld. In het geval van een contactverzoek worden ook uw naam, uw e-mailadres of telefoonnummer, uw woonplaats en de bijbehorende postcode verzameld. In de loop van de verwerking van aanvragen kunnen verdere gegevens worden verzameld om uw verzoek te beantwoorden, die u vrijwillig aan ons verstrekt. De verzamelde gegevens worden 3 maanden bewaard. De servers van eKonsilio bevinden zich in Frankrijk.

Om de chat te kunnen aanbieden, gebruikt eKonsilio een sessiecookie die op uw apparaat wordt opgeslagen voor de duur van uw sessie. Deze cookie bevat een sessie-ID en bewaart de gebruikersstatus voor alle paginaverzoeken. Daarnaast slaat eKonsilio informatie op in de sessieopslag. Deze worden aan het einde van uw sessie verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Het gebruik van onze live chat is optioneel. Het aanbieden van de chat en de bijbehorende gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek, het verbeteren en versnellen van onze klanten- en gebruikersservice en bij effectieve klantenwerving en -beheer. Als uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract, verwerken we uw gegevens voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met eKonsilio, volgens welke zij de gegevens voor ons strikt volgens onze instructies verwerken. Als u er niet mee instemt dat gegevens worden verzameld via en opgeslagen in het externe systeem van eKonsilio, bieden wij u alternatieve contactmogelijkheden voor het indienen van vragen per e-mail, telefoon of post.

Meer informatie over gegevensverwerking kunt u vinden in de privacyverklaring van eKonsilio op https://privacy.ekonsilio.io/.


Eulerian Analytics

Wij gebruiken Eulerian Analytics, een webanalysedienst van Eulerian Technologies, Boulevard de Magenta 162, 75010 Parijs - Frankrijk, om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met het oog op optimalisatie.

Wij hebben Eulerian Analytics geconfigureerd in overeenstemming met de eisen van de CNIL, zodat we uw toestemming niet nodig hebben om het aantal gebruikers op onze website te meten en om hiertoe een cookie te laten instellen door Eulerian Analytics.

Deze cookies worden gebruikt om informatie over het surfgedrag van websitebezoekers te analyseren. Deze informatie kan bestaan uit het gebruikte apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet), het gebruik van advertenties, de tijd die u op de site doorbrengt, enz. De met behulp van cookies verzamelde gegevens bevatten geen informatie waarmee we een individu direct of indirect kunnen identificeren. De gegevens worden versleuteld naar Eulerian Technologies gestuurd en kunnen door ons niet worden ontcijferd.

Aan de hand van deze gegevens wordt het gebruik van de website geëvalueerd, worden er rapporten over de websiteactiviteit samengesteld en worden andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik geleverd ten behoeve van marktonderzoek en een op de vraag gericht ontwerp van deze internetpagina's. De verzamelde gegevens worden in geen geval vermengd met andere gegevens die Eulerian Technologies via andere websites verzamelt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen er echter op dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Eulerian Analytics vindt u in de privacyverklaring van Eulerian Technologies: https://www.eulerian.com/en/privacy/.


Google Tag Manager

Wij gebruiken de dienst Google Tag Manager van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van uw toestemming.

Google Tag Manager is een dienst die het laden van extra tools – met name analytische tools – organiseert. Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar Google ontvangt wel uw IP-adres. De servers van Google Tag Manager bevinden zich meestal in Ierland, maar ook in de VS.

Er zijn overeenkomstige risico's verbonden aan de verwerking van uw gegevens in de VS. Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals inlichtingendiensten, mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens die via de integratie van deze dienst met Google worden uitgewisseld, vanwege Amerikaanse wetten zoals de Cloud Act.

Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 (1) p. 1 lit. a AVG.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl/.


Google Analytics

Op basis van uw toestemming gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), hierna 'Google' genoemd.

De webanalysedienst Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar en opgeslagen op een Google-server in de VS. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 lid 1 S 1 lit a AVG.

Google verwerkt de gegevens in onze naam om het gebruik van onze website door websitebezoekers te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit aan te bieden. Daarbij worden uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de websitebezoekers aangemaakt.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder andere de volgende gegevens verzameld:

 • bekeken pagina's,
 • het bereiken van contactdoelen/conversies, zoals contact- en proefritaanvragen of aanmeldingen voor de nieuwsbrief,
 • uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld kliks en de tijd die u op een van onze pagina's doorbrengt,
 • uw locatie bij benadering (land en stad),
 • uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is),
 • technische informatie zoals browser, internetprovider, eindapparaat en schermresolutie,
 • via welke website of welk advertentiemedium u bij ons terecht bent gekomen.

Google Analytics slaat cookies op in uw browser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u bij toekomstige websitebezoeken te herkennen.

De geregistreerde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, wat de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgegevens worden na 26 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen in geaggregeerde vorm. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij gebruiken Google Analytics met actieve IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort.

U kunt voorkomen dat cookies worden bewaard door ze in onze cookiebanner te weigeren of door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Ook kunnen gebruikers voorkomen dat de cookie gegevens genereert en doorstuurt naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Het volstaat om daartoe de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden is beschikbaar op de websites van Google op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Opmerkingen over Google Analytics Remarketing

Wij gebruiken Google Analytics Remarketing om de advertenties die wij bij Google of zijn partners plaatsen, alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde producten of diensten hebben (bv. interesse in bepaalde onderwerpen op onze website), die wij doorgeven aan Google (zogeheten 'remarketing’).

Met behulp van remarketing willen we ervoor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de interesses van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg daartoe deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Opmerking over de Google click identifier (GLCID)

Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaan we de Google click-ID (GCLID) van de Google-advertentie op in een cookie op uw computer. Voorwaarde hiervoor is dat u ons via onze cookiebanner toestemming hebt gegeven om de cookie op te slaan.

Als u een formulier op onze website invult, sturen wij de in de cookie opgeslagen Google click ID (GCLID) samen met de gegevens van het formulier naar ons klantbeheersysteem en van daaruit naar ons Google Analytics-account. In het Google Analytics-account wordt de indiening van een van onze formulieren in aanmerking genomen als een zogeheten conversie (d.w.z. doelrealisatie) in de Analytics-rapportage.

Zo kunnen we de effectiviteit meten van onze advertenties die via het advertentienetwerk van Google worden weergegeven.


Google Ads

Op basis van uw toestemming gebruiken wij de Google Ads-dienst van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), hierna 'Google’ genoemd.

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 lid 1 S 1 lit a AVG.

Google Ads is een dienst om reclamebanners op het internet te plaatsen, waarmee we advertenties kunnen plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kunnen we vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert die relevant is voor het trefwoord. In het advertentienetwerk van Google worden onze advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met vooraf door ons opgegeven trefwoorden weergegeven op websites die relevant zijn voor het onderwerp.

Ons gebruik van Google Ads heeft als doel om onze website te promoten door advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van Google.

Als u via een Google-advertentie op onze website komt, plaatst Google een zogeheten conversiecookie op uw computer. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren, maar om bij te houden of bepaalde subpagina's van onze website zijn bezocht. Via de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of u via een advertentie op onze website terecht bent gekomen, een actie hebt voltooid (bv. een proefritaanvraag) of deze hebt geannuleerd.

De gegevens en informatie die door middel van conversiecookies worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoeksstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoeksstatistieken gebruiken wij op onze beurt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via advertenties naar onze website is geleid. Zo bepalen we het succes van onze respectieve advertenties en kunnen we onze advertenties op basis van deze informatie optimaliseren voor de toekomst. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

In plaats van onze cookiebanner te gebruiken kunt u ook uw internetbrowser instellen om te voorkomen dat er cookies worden ingesteld. Een dergelijke instelling in de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op uw computer plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Ads ingestelde cookie te allen tijde via de browser worden verwijderd. Verder kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties van Google. Daartoe moet u in elke internetbrowser die u gebruikt, en op elk van uw apparaten de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Als u bezwaar wilt maken tegen gerichte reclame op basis van uw interesses door Google, kunt u gebruikmaken van de 'opt-out'-opties die Google aanbiedt: http://www.google.com/ads/preferences.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.


Google Maps

Op deze website gebruiken we Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. f AVG bij de weergave van locaties op een kaart.

Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

Bij uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen, evenals de datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website en het IP-adres. Dat gebeurt ongeacht of u bent aangemeld bij Google. Als u bent aangemeld, worden uw gegevens echter toegewezen aan uw account.

Google kan uw gegevens opslaan als gebruiksprofielen en deze gebruiken om de diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren, om de prestaties te meten, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om gepersonaliseerde diensten, zoals inhoud en advertenties, te leveren. Deze gegevensverwerking wordt dan geregeld in de gebruikersovereenkomst die tussen u en Google is gesloten voor het gebruik van uw Google-account.

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar en opgeslagen op een Google-server in de VS. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 lid 1 lit. a AVG.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaring van Google. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites en een opt-out voor gepersonaliseerde reclame is mogelijk op https://www.google.com/settings/ads/.


Bot- en spambeveiliging

We gebruiken de anti-botoplossing van Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Wenen, Oostenrijk ("Captcha") op onze website om onze formulieren en andere interactiepunten met gebruikers te beschermen tegen bots en spam.

Captcha is een beveiligingsmechanisme dat is ontworpen om te garanderen dat de interactie tussen een gebruiker en een website afkomstig is van een menselijke gebruiker. Afhankelijk van het resultaat van de controle kunnen we verzoeken via onze website verwerken of weigeren. Om bots te detecteren, gebruikt Captcha niet-intrusieve JavaScript SDK's zonder dat de gebruiker het raadproces hoeft te onderbreken. Namens ons verwerkt Captcha het IP-adres, browser- en apparaatinformatie en de referrer URL. De laatste 4 cijfers van het IP-adres worden tijdens de verwerking verwijderd voordat ze worden opgeslagen. Daarnaast worden muisbewegingen en tijdsintervallen van toetsenbordaanslagen geregistreerd. Toetsenbord- of formulierinvoer wordt hier niet verwerkt. De bovenstaande gegevens worden uitsluitend verwerkt ter bescherming tegen bots en spam.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 6 maanden, er vindt geen opslag van persoonlijke gegevens plaats.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang door bots, vandaar bescherming tegen spam en bescherming tegen aanvallen (bijv. massaverzoeken).

Zie voor meer informatie Captcha's Privacyverklaring op https://www.captcha.eu/dsgvo-user.


Google YouTube

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) en die rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang overeenkomstig Art. 6 lid. 1 lit. f AVG in de meest compatibele en performante weergave van op video gebaseerde inhoud op onze website.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht, evenals gegevens over uw locatie (gps-gegevens), IP-adres en gebruikte apparaten, inclusief informatie over objecten in de omgeving van uw apparaat, zoals WLAN-toegangspunten, zendmasten en apparaten met bluetooth, alsmede sensorgegevens van uw apparaat (zie de privacy-informatie van YouTube). Dit gebeurt ongeacht of u bent aangemeld bij Google of YouTube. Als u bent aangemeld, worden uw gegevens echter toegewezen aan uw account. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze om de diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren, om de prestaties te meten, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om gepersonaliseerde diensten, zoals inhoud en advertenties, te leveren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de informatie over gegevensbescherming. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen:

U vindt de privacy-informatie van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en u kunt gepersonaliseerde reclame uitschakelen op https://adssettings.google.com/authenticated.


Intercom Chat

Om u snelle en directe ondersteuning te bieden maken wij voor live chats gebruik van de dienst Intercom van het bedrijf Intercom R&D Unlimited Company, een in Ierland geregistreerd bedrijf met als vestigingsadres 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Intercom is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit a AVG.

Gebruikersgegevens worden alleen gebruikt voor de technische verwerking van verzoeken en worden niet doorgegeven aan derden. Het gebruik van de Intercom-chat is mogelijk onder een pseudoniem. Om uw serviceverzoek te verwerken kan het echter nodig zijn om verdere gegevens over u te verzamelen. Het gebruik van Intercom is vrijwillig en dient om onze klanten- en gebruikersservice te verbeteren en te versnellen. U kunt ook per e-mail, telefoon of post contact met ons opnemen.

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. Er zijn overeenkomstige risico's verbonden aan de verwerking van uw gegevens in de VS, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 lid 1 lit. a AVG.

Zie voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Intercom de privacyverklaring van de dienst: https://www.intercom.com/legal/privacy.


Nieuwsbrief

Hieronder informeren we u over onze nieuwsbrief en de inschrijvings-, verzend- en evaluatieprocedure en over uw recht om bezwaar aan te tekenen. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gaat u akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen en aanvaardt u de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna 'nieuwsbrief' genoemd) alleen na toestemming van de ontvangers of op basis van een wettelijke toestemming. Als wij afzonderlijke nieuwsbrieven specifiek beschrijven in het kader van de registratie, is deze beschrijving doorslaggevend voor de toestemming van een nieuwsbriefabonnee. Als er geen afzonderlijke beschrijving wordt gegeven, bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze modellen, aanbiedingen en promoties en over ons bedrijf.

Dubbele opt-in: De inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt via de zogeheten 'double opt-in'-procedure: nadat u zich voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven, sturen we u een e-mail met de vraag om uw inschrijving te bevestigen. Met deze bevestiging zorgen we ervoor dat alleen personen die toegang hebben tot het opgegeven e-mailadres, zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. We registreren de inschrijvingen voor de nieuwsbrief om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daartoe wordt zowel de registratie- en bevestigingstijd als het IP-adres opgeslagen. Ook wijzigingen in uw gegevens die bij de nieuwsbriefdienstverlener zijn opgeslagen worden geregistreerd.

De nieuwsbrief wordt verzonden via het marketingplatform Mailchimp. De bepalingen van Mailchimp inzake gegevensbescherming kunt u hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mailchimp gebruikt de gegevens om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren. Dat gebeurt in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen. De nieuwsbriefdienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven en geeft de gegevens niet door aan derden.

De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten webbaken, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de nieuwsbriefdienstverlener. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren. Ook wordt bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links er wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de dienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen om de leesgewoonten van onze gebruikers in het algemeen te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen, die beter aansluit bij de interesses van onze gebruikers.

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit a en Art. 7 AVG.

Het registratieproces wordt gelogd op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 lid 1 S 1 lit f AVG en dient als bewijs van toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Als u zich alleen hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief (d.w.z. geen gebruik hebt gemaakt van andere diensten) worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer u zich afmeldt.


Facebook Pixel

Wij gebruiken de zogeheten 'Facebook-pixel' van het sociale netwerk Facebook, die wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (moedermaatschappij: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS), op basis van uw toestemming (via onze cookiebanner).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van onze website als doelgroep aanmerken om advertenties te tonen (zogeheten 'Facebook Ads'), met name op Facebook. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om onze Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die we aan Facebook doorgeven (de zogeheten 'Custom Audiences'). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en dat ze geen intimiderend effect hebben. Daarnaast stelt de Facebook-pixel ons in staat om de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden op te volgen door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogeheten 'conversie').

De Facebook-pixel maakt in de vorm van JavaScript-code deel uit van onze website en plaatst cookies op uw apparaat. Wanneer u zich aanmeldt bij Facebook of wanneer u Facebook bezoekt terwijl u aangemeld bent, wordt uw bezoek aan onze website geregistreerd in uw profiel. De gegevens die we over u verzamelen, zijn voor ons anoniem, zodat we de identiteit van de gebruiker er niet uit kunnen afleiden. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor ze aan het betreffende gebruikersprofiel kunnen worden gekoppeld en waardoor Facebook ze kan gebruiken voor marktonderzoek en reclamedoeleinden.

Facebook stuurt de verzamelde gegevens ook door naar de VS en andere derde landen. Houd er rekening mee dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS en derde landen niet beantwoordt aan het niveau van gegevensbescherming dat de EU oplegt. Vooral de afdwingbare rechten die uw gegevens beschermen tegen toegang door overheidsinstanties, ontbreken. Er bestaat dus een risico dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de gegevensverstrekker of -ontvanger dit effectief kan verhinderen. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De verwerking van de gegevens wordt gezamenlijk beheerd door Facebook en MG Motor in overeenstemming met Art. 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de plug-ins ligt bij Facebook en alle verplichtingen op grond van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden door Facebook nagekomen (met name de informatieverplichtingen op grond van art. 12 e.v. AVG, het waarborgen van de rechten van betrokkenen overeenkomstig artikel 15 e.v. AVG, en de melding van datalekken overeenkomstig artikel 33, 34 AVG).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u op Facebook te zien krijgt, bezoekt u de volgende Facebook-pagina en volgt u de instructies met betrekking tot de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


LinkedIn Insight Tag

Onze website maakt gebruik van de 'LinkedIn Insight Tag' van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Dit is een JavaScript-code die een cookie op uw apparaat plaatst, waardoor onder meer de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en paginagebeurtenissen (bv. bekeken pagina's). Het gebruik van cookies is gebaseerd op uw toestemming, Art. 6 lid. 1 lit. a AVG.

Deze gegevens worden versleuteld en vervolgens binnen 7 dagen geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd.

Via de 'LinkedIn Insight Tag' ontvangen we informatie over de LinkedIn-advertentie of -interactie die u naar onze website heeft geleid. Hierdoor kunnen we de weergave van onze advertenties beter sturen. Daarnaast biedt LinkedIn via de Insight Tag de mogelijkheid tot 'retargeting'. We kunnen deze gegevens gebruiken om buiten onze website om gerichte reclame te tonen zonder dat u als websitebezoeker wordt geïdentificeerd.

De verwerking van de gegevens wordt gezamenlijk beheerd door LinkedIn en MG Motor in overeenstemming met Art. 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens via de Insight Tag ligt bij LinkedIn en alle verplichtingen uit hoofde van de AVG over de verwerking van persoonsgegevens worden door LinkedIn nagekomen (met name de informatieverplichtingen uit hoofde van Art. 12 e.v. AVG, het waarborgen van de rechten van betrokkenen overeenkomstig Art. 15 e.v. AVG, en de melding van datalekken overeenkomstig Art. 33, 34 AVG).

De gezamenlijke controllerovereenkomst overeenkomstig Art. 26 AVG is te vinden op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt door LinkedIn, waardoor ze aan het respectieve gebruikersprofiel kunnen worden gekoppeld en LinkedIn de gegevens dus kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Daarnaast worden de gegevens in de VS verwerkt. De bescherming van persoonsgegevens in de VS staat niet op het niveau van gegevensbescherming dat de EU oplegt.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden beheren in hun accountinstellingen. Om de Insight-tag op onze website uit te schakelen ('opt-out'), klikt u op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


TikTok Pixel

We gebruiken een pixel van TikTok op onze website. TikTok is een platform om korte video's te maken en te delen. De TikTok-pixel is een reclamefunctie die wordt geleverd door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk (samen 'TikTok' genoemd) onder gezamenlijk beheer op grond van Art. 26 AVG. We hebben ook een overeenkomst met TikTok afgesloten voor de gezamenlijke controle van persoonsgegevens die door TikTok worden verwerkt.

De TikTok-pixel is een JavaScript-code waarmee we de activiteit van bezoekers op onze website kunnen begrijpen en volgen. Daartoe verzamelen we via de TikTok-pixel informatie over het verkeer op onze website en de apparaten die daarvoor worden gebruikt. De gegevens die via de TikTok-pixel worden verzameld, gebruiken we om onze advertenties beter af te stemmen op ons publiek en om de voorgestelde advertenties en gepersonaliseerde reclame in het algemeen te verbeteren. Daartoe worden de gegevens die de TikTok-pixel op onze website verzamelt, doorgegeven aan TikTok. Het gaat in de eerste plaats om gegevens zoals uw IP-adres en e-mailadres, maar ook over andere informatie zoals apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem. TikTok gebruikt e-mail of andere aanmeld- of apparaatgegevens om gebruikers van onze website op hun platform te identificeren en ze aan een TikTok-gebruikersaccount te koppelen. TikTok toont vervolgens gerichte en gepersonaliseerde reclame aan zijn gebruikers en stelt gebruikersprofielen op aan de hand van hun interesses. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en we gebruiken ze alleen om de effectiviteit van advertentieplaatsingen te meten. Cookies worden ook gebruikt via de TikTok-pixel, d.w.z. dat de informatie wordt opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt.

Het gebruik van de TikTok-pixel, de verwerking van informatie door de TikTok-pixel en de toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, gebeurt alleen met uw toestemming. Wij verkrijgen de toestemming volgens Art. 6 lid. 1 lit. a AVG via onze cookiebanner.

Meer informatie over hoe TikTok persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag waarop TikTok zich baseert en hoe u uw rechten tegen TikTok kunt uitoefenen, vindt u in de privacyverklaring van TikTok op https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.


Snapchat-conversiepixel

Als u via onze cookiebanner toestemming geeft, gebruiken we de ‘conversiepixel’ van het sociale netwerk Snapchat, dat wordt geëxploiteerd door Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS (‘Snapchat’).

We gebruiken de Snapchat-conversiepixel om onze advertenties te analyseren, te optimaliseren en economisch te exploiteren via advertenties op Snapchat (zogeheten 'Snapchat Ads').

Enerzijds moet de Snapchat-conversiepixel ervoor zorgen dat onze Snapchat-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en dat ze geen intimiderend effect hebben. De pixel stelt ons in staat de bezoekers van onze website als doelgroep voor onze Snapchat-advertenties te categoriseren. De Snapchat-conversiepixel wordt gebruikt om de door ons geplaatste Snapchat-advertenties alleen te tonen aan die Snapchat-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze producten of die op basis van hun gebruikersgedrag kenmerken hebben (bv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Snapchat opgeven (zogeheten 'Custom Audiences').

Anderzijds gebruiken we de Snapchat-conversiepixel voor statistische doeleinden en marktonderzoek. Daarbij stelt de Snapchat-conversiepixel ons in staat om na te gaan of gebruikers na het klikken op Snapchat-advertenties naar onze website zijn doorverwezen en daar een transactie hebben verricht (zogeheten 'conversie').

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies via de Snapchat-conversiepixel om uw persoonsgegevens voor analysedoeleinden te verwerken, is uw toestemming op grond van Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG, aangezien wij er belang bij hebben om ons online aanbod, onze reclameaanwezigheid en onze marketingmaatregelen op Snapchat te optimaliseren.

Snapchat is gebonden aan standaard contractuele clausules met ons en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Snapchat op https://values.snap.com/nl-NL/privacy/privacy-policy/.

U kunt uw toestemming voor bovengenoemde gegevensverwerking te allen tijde intrekken door de instellingen met betrekking tot de toegestane cookies te wijzigen via onze cookiebanner of door de instellingen in uw browser te wijzigen.


Andere advertentienetwerken

Wij maken gebruik van advertentienetwerken die cookies of trackingpixels gebruiken. Een advertentienetwerk is doorgaans een vereniging van verschillende online platforms en media die adverteerders, zoals wij, de mogelijkheid biedt om advertenties te plaatsen. Het advertentienetwerk treedt op als tussenpersoon door advertentieruimte te bundelen en te verkopen als onderdeel van meestal trefwoordgerelateerde campagnes. Binnen het advertentienetwerk worden tekstadvertenties, banners of zelfs geanimeerde advertenties of video's getoond en geplaatst. Dat gebeurt op een zodanige manier dat ze betrekking hebben op de eerder gedefinieerde criteria van de campagne, zoals doelgroepen, interesses, geodata of trefwoorden.

De basis voor het gebruik van deze reclamenetwerken is uw toestemming, verkregen via onze cookiebanner in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Wij gebruiken de volgende netwerken:

 • Teads (https://www.teads.com)
  De aanbieder is Teads SA met hoofdkantoor te 5 rue de la Boucherie, L12 17 Luxemburg, met inbegrip van haar moeder-, zuster- of dochterondernemingen.
  Link naar privacyverklaring: https://teads.tv/privacy-policy/
  Link naar opt-out: https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
 • Daisycon (https://www.daisycon.com)
  We gebruiken een pixel van het gelieerde netwerk van Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland (‘Daisycon’). Daisycon bemiddelt met partnerwebsites (publishers) waarop onze producten worden aangeboden. Als u vanaf een Daisycon-website naar onze website bent doorgestuurd, stelt de pixel ons in staat om te meten hoe succesvol advertenties van ons op Daisycon-partnersites zijn en om gebruikersacties op onze website te volgen en te evalueren om ons online aanbod te optimaliseren.
  Link naar privacyverklaring:
  https://www.daisycon.com/nl/Privacy/
 • Kayzen Advertising (https://kayzen.io)
  Kayzen-advertentiediensten worden geleverd door Realtime Technologies GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 2, 10178 Berlijn.
  Link naar privacyverklaring: https://kayzen.io/privacy-notice-product
 • The Trade Desk (https://www.thetradedesk.com)
  The Trade Desk is een dienst van The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Verenigd Koninkrijk. The Trade Desk levert technologie waarmee adverteerders en hun reclamebureaus digitale reclamecampagnes kunnen beheren via vele kanalen, zoals websites, apps, audio, smart tv's en andere video's.
  Link naar privacyverklaring: https://www.thetradedesk.com/de/privacy
 • Microsoft Advertising (https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/tools/universal-event-tracking)
  Wij maken op onze website gebruik van de dienst Microsoft Advertising van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland. Microsoft Advertising is een online marketingdienst die ons helpt gerichte advertenties te tonen via de zoekmotor Microsoft Bing. Microsoft Advertising gebruikt hiervoor cookies.
  Link naar privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
 • Adform Tracking (https://site.adform.com)
  Cookies van Adform A/S, Silkegade 3B, ST & 1., 1113 Kopenhagen, Denemarken worden ingesteld om op interesses gebaseerde advertenties te plaatsen. In pseudonieme gebruiksprofielen worden gegevens opgeslagen over onder meer het besturingssysteem, de browserversie, geanonimiseerde IP-adressen, de geografische locatie en het aantal kliks of weergaven, alsmede productinformatie.
  Link naar opt-out: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
  Link naar privacyverklaring: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
 • PayClick Native Ads Network (https://payclick.com)
  De cookies van LLP SERG DEVELOPMENT PTE. LTD, 10 Anson Road #29-05A International Plaza Singapore worden ingesteld om op interesses gebaseerde advertenties te plaatsen.
  Link naar privacyverklaring: https://payclick.com/privacy-policy
 • Quantserve (www.quantcast.com)
  Cookies van Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, Dublin 2, Ierland worden ingesteld om op interesses gebaseerde advertenties te plaatsen.
  Link naar opt-out: https://www.quantcast.com/opt-out/
  Link naar privacyverklaring: https://www.quantcast.com/privacy/
 • Platform161 - Onderdeel van Verve Group (www.platform161.com)
  Cookies van Platform161, Weteringschans 89, 1017 RZ Amsterdam, Nederland worden ingesteld om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen.
  Link naar privacyverklaring: https://platform161.com/cookies-privacy/
 • Criteo (www.criteo.com)
  De dienst van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk stelt ons in staat online advertenties te tonen aan specifieke doelgroepen. Daartoe worden op onze website cookies gebruikt, die het mogelijk maken om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren en om de verzamelde gegevens aan een anoniem gebruikersprofiel toe te wijzen. Op basis daarvan wordt doelgroepspecifieke online reclame op websites van derden geplaatst. Criteo verzamelt en/of bewaart geen namen, adressen, telefoonnummers of andere vergelijkbare persoonsgegevens van de gebruikers. Criteo verzamelt alleen gegevens die kunnen worden gebruikt om de computer van de gebruiker te identificeren wanneer hij dezelfde website of een andere website van een derde bezoekt.
  Link naar privacyverklaring & opt-out: https://www.criteo.com/privacy/
 • INVIBES ADVERTISING (www.invibes.com)
  Wij gebruiken Invibes, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, een technologieplatform om in-feed-advertenties te implementeren die online inhoud aanbevelen op maat van uw interesses. Om deze aanbevelingen aan te sturen verzamelt Invibes via cookies en soortgelijke technologieën informatie over uw apparaat en uw gedrag op onze website (en andere partnersites van Invibes).
  Link naar privacyverklaring: https://www.invibes.com/terms.html
 • Powerspace (https://powerspace.com/en)
  Cookies van Powerspace SAS 9 boulevard des Italiens 75002, Parijs, Frankrijk worden ingesteld voor het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties.
  Link naar privacyverklaring: https://powerspace.com/fr/privacy/
 • Sizmek Ad Suite (https://sizmek.com)
  Cookies van Amazon Online UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, EC2A 2FA, Londen, Verenigd Koninkrijk worden ingesteld voor het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties.
  Link naar privacyverklaring: https://sizmek.com/privacy-policy/optedin


Cloudflare

Wij maken gebruik van de content delivery network-leverancier Cloudflare Inc, 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA. Het gebruik van deze dienst komt de bescherming van de website en de snelle levering van website-inhoud ten goede. Daartoe worden pagina-aanvragen omgeleid via het 'Cloudflare content delivery server'-netwerk. U kunt de verzending naar Cloudflare-servers voorkomen door JavaScript te blokkeren via uw browserinstellingen of extensies. Cloudflare heeft zich akkoord verklaard met de standaard contractbepalingen van de EU. Cloudflare heeft zich geëngageerd voor de EU Cloud Code of Conduct en is gecertificeerd door audits volgens onder andere ISO/IEC 27018:2019, SO/IEC 27701:2019 en ISO 27001:2013. Meer informatie over beveiliging en privacy bij Cloudflare vindt u op https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/privacy/ en in de privacy-informatie van Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.


SOCIALE NETWERKEN

We gebruiken sociale netwerken en platforms zodat we ook daar met u kunnen communiceren en u kunnen informeren over onze producten en diensten. We wijzen erop dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en met name in de VS kunnen worden verwerkt en dat de gegevens ook daar voor marktonderzoek en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Uit het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers kunnen profielen worden gemaakt. Deze gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Daartoe kunnen cookies worden opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. In deze gebruikersprofielen kunnen ook andere gegevens worden opgeslagen, vooral als de gebruikers lid zijn van het betreffende platform en daarop aangemeld blijven.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om zo breed mogelijk met onze gebruikers te communiceren in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Als het betreffende sociale netwerk toestemming verkrijgt voor de gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Voor informatie over de respectieve verwerking en de respectieve bezwaarmogelijkheden verwijzen we naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van deze sociale netwerken/aanbieders:

Wij hebben zelf geen volledige toegang tot de gegevens die door de sociale netwerken worden verwerkt. Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen raden wij aan dat rechtstreeks bij de aanbieder te doen, aangezien deze rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.


Socialemediaknoppen – Facebook

Wij gebruiken op onze website een plug-in van Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). U herkent deze aan het Facebook-logo of de knoppen ‘Vind ik leuk’ (‘Like’) of ‘Delen’ (‘Share’). Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Voor Europese gebruikers worden de socialemediaplug-ins ‘Like’ en ‘Comment’ alleen ondersteund als de gebruikers enerzijds zijn aangemeld op hun Facebook-account en anderzijds toestemming hebben gegeven voor cookies van apps en websites. De gegevens worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming.

Facebook stuurt de verzamelde gegevens ook door naar de VS en andere derde landen. Houd er rekening mee dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS en derde landen niet beantwoordt aan het niveau van gegevensbescherming dat de EU oplegt. Vooral de afdwingbare rechten die uw gegevens beschermen tegen toegang door overheidsinstanties ontbreken. Er bestaat dus een risico dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de gegevensverstrekker of -ontvanger dit effectief kan voorkomen. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De verwerking van de gegevens staat onder de gezamenlijke controle van Facebook en MG Motor in overeenstemming met Art. 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de plug-ins ligt bij Facebook en alle AVG-verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden door Facebook nagekomen (met name de informatieverplichtingen op grond van Art. 12 e.v. AVG, het waarborgen van de rechten van betrokkenen overeenkomstig artikel 15 e.v. AVG, en de melding van datalekken overeenkomstig Art. 33, 34 AVG).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

De instellingen voor de verwerking van persoonsgegevens en opt-outs kunnen worden beheerd via de volgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com.


UPDATE VAN DE PRIVACYVERKLARING

Vanwege voortdurend veranderende technische en economische omstandigheden werken wij onze Privacyverklaring regelmatig bij. De laatste versie is online beschikbaar.